Algemene voorwaarden

Artikelindex

 

 I ALGEMENE BEPALINGEN                                                   

 

 

 

1. Toepasselijkheid                                                                                                 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wouters Participatie die schriftelijk met de wederpartij zullen worden gesloten.
In deze algemene voorwaarden wordt Wouters Participatie in het vervolg aangeduid met: “de opdrachtnemer”. De wederpartij wordt in het vervolg aangeduid met: “de opdrachtgever”.
 
1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en navolgende bijzondere bepalingen: II Voorwaarden voor consultancy, payroll / detachering en projecten. 

1.3 In geval van strijdigheid van een algemene bepaling met enige bijzondere bepaling, zal de bijzondere bepaling prevaleren. In geval van strijdigheid van een algemene bepaling met enige bepaling van een specifiek tussen partijen gesloten overeenkomst, prevaleert steeds de meer specifiek in de desbetreffende overeenkomst opgenomen bepaling. 

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn overeengekomen. 
 
1.5 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 
2. Totstandkoming overeenkomsten
2.1 Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komen tot stand doordat de opdrachtgever een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte/aanbod, dan wel een op andere wijze gedane aanbod, schriftelijk accepteert.
 
2.2 De opdrachtgever kan aan een overeenkomst met de opdrachtnemer pas rechten ontlenen op het moment dat er een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtnemer is ondertekend.
 
2.3 Tenzij in de offerte anders wordt aangegeven, zijn offertes van de opdrachtnemer steeds geldig gedurende 14 dagen na hun dagtekening.
 
2.4 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat eventuele aanspraken van de opdrachtnemer op een (gedeeltelijke) schadevergoeding als gevolg van het afbreken van onderhandelingen door de opdrachtgever onverlet.
 
3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen om als professional de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, voor zover dit mogelijk is en met inachtneming van hetgeen in de navolgende leden van dit artikel is bepaald.
 
3.2 Onder opdracht wordt verstaan, de door de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten specifieke werkzaamheden en te verlenen diensten.
 
3.3 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeengekomen opdrachtovereenkomst alle noodzakelijke gegevens en bescheiden ter beschikking stellen.
 
3.4 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt ook indien deze gegevens en bescheiden van derden afkomstig zijn. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens.
 
3.5 De opdrachtgever is gehouden om de opdrachtnemer onverwijld te informeren met betrekking tot feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 
4. Termijnen voor nakoming
4.1 De overeengekomen termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden en het verlenen van diensten zijn nimmer als definitieve termijnen aan te merken. Indien het de opdrachtnemer niet lukt om binnen de afgesproken termijnen de desbetreffende werkzaamheden en diensten te verrichtten, is deze niet reeds door dat feit in verzuim. Er is pas sprake van een verzuim als de opdrachtgever de opdrachtnemer door middel van aangetekende brief in gebreke heeft gesteld, met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.
 
5. Inschakeling derden
5.1 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer inschakeling van derden noodzakelijk is, die niet vooraf en expliciet ten tijde van de opdrachtovereenkomst opgenomen zijn, zal de opdrachtnemer, voor zover dat gezien de werkzaamheden redelijkerwijs mogelijk is, hierover voorafgaand met de opdrachtgever overleg voeren.
 
5.2 De opdrachtgever is zelf gehouden om de kosten van deze derden te vergoeden. Voor zover dit mogelijk dan wel, wenselijk of noodzakelijk is, zal de opdrachtnemer ervoor zorgen dat de facturen van deze derden rechtstreeks aan de opdrachtgever worden verzonden.
 
5.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze ingeschakelde derden.
 
6. Tarieven
6.1 De opdrachtnemer zal de opdrachtgever een tarief in rekening brengen, gebaseerd op een vooraf overeengekomen uurtarief, dan wel voor een vast bedrag voor de te verrichten werkzaamheden en de te leveren diensten. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd. De opdrachtnemer is hierbij gerechtigd om, na schriftelijke aankondiging en motivering aan de opdrachtgever, haar tarieven aan te passen. Naast het overeengekomen tarief komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt voor vergoeding in aanmerking.
 
6.2 Tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen, zijn de geldende tarieven van de opdrachtnemer altijd exclusief omzetbelasting (BTW) en reiskosten.
 
6.3 Het tarief is gebaseerd op een werkdag van 8:00 uur tot 18:00 uur voor werkzaamheden verricht binnen Nederland. Het tarief voor werkzaamheden die in opdracht van de opdrachtgever buiten de hiervoor genoemde uren valt en/of dat buiten Nederland wordt verricht wordt belast met een vooraf schriftelijk overeengekomen toeslag.
 
6.4 De opdrachtnemer is altijd gerechtigd om de termijn waarbinnen en de lengte van de periode waarover zij haar werkzaamheden in rekening brengt, aan te passen. Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd om een voorschot aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Dit voorschot dient als een depot ter verrekening met hetgeen uiteindelijk door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is. Mocht de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de opdrachtnemer gerechtigd om een aanvullend voorschot in rekening te brengen.
 
6.5 Uren of dagen waarop geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als gevolg van oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van de opdrachtgever of die anderszins toe te rekenen zijn aan de opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht als waren het gewerkte uren.
 
6.6 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of andersoortige werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening kunnen worden gebracht. Dit op basis van een overeengekomen uurtarief dan wel op basis van de gebruikelijke door opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

6.7 Indien de tarifering op basis van de administratie van opdrachtgever op enige wijze afhankelijk is/wordt gesteld van feiten of omstandigheden van deze administratie, dan heeft de opdrachtnemer het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Mocht uit dit onderzoek blijken dat de opgave van de opdrachtgever feitelijk niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, dan zullen de door de opdrachtnemer gemaakte kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen. Dit zonder dat de opdrachtnemer enig recht verliest.
 
7. Betaling
7.1 Betaling door de opdrachtgever dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 
7.2 De mogelijkheid voor de opdrachtgever om aan de opdrachtnemer de aan hem verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met vorderingen die zij meent op de opdrachtnemer nog te hebben, wordt uitgesloten. Ook het recht op het opschorten van een betaling door de opdrachtgever van enig (nog) openstaand bedrag dat aan de opdrachtnemer verschuldigd is, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 
7.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd over alle achterstallige bedragen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend met een minimum van € 250,00. Zegge: tweehonderdenvijftig euro.
 
7.4 Indien de opdrachtgever ondanks herhaalde schriftelijke aanmaningen in gebreke blijft met enige betaling en de opdrachtnemer zich om deze reden genoodzaakt ziet de vordering ter verdere incasso uit handen geven, is de opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten (gelijk aan 15% van alle achterstallige bedragen) verschuldigd.
 
7.5 Indien de opdrachtgever, nadat zij in verzuim gekomen is, enige betaling aan de opdrachtnemer verricht, wordt deze eerst in mindering gebracht op de eventueel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, voorts op de aan de opdrachtgever verschuldigde contractuele rente en ten slotte op de verschuldigde hoofdsom.
 
7.6 Indien de opdrachtgever langer dan 30 dagen na factuurdatum in verzuim is met de betaling van openstaande facturen, is de opdrachtnemer gerechtigd om alle werkzaamheden en de te leveren diensten die ten behoeve van de opdrachtgever verricht dienen te worden, voor onbepaalde tijd op te schorten.
 
8. Reclames
8.1 Reclames met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en de door de opdrachtnemer geleverde diensten, dan wel reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Dit binnen 30 dagen na de verrichte werkzaamheden en de geleverde diensten en/of na de verzenddatum van de factuur, stukken en/of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het geconstateerde verzuim indien de opdrachtgever aantoont dat hij het verzuim redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 
8.2 Reclames als bedoeld in lid 8.1 schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 
8.3 In het geval van een terecht uitgebrachte reclame (zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer) heeft de opdrachtnemer de keuze tussen een aanpassing van de in rekening gebrachte facturen, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de niet akkoord bevonden werkzaamheden en/of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht. Dit laatste tegen een restitutie naar evenredigheid van de reeds betaalde facturen.
 
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De opdrachtnemer behoudt het eigendom van alle zaken die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever aan laatstgenoemde geleverd worden, totdat de opdrachtgever aan al haar financiële verplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer uit de desbetreffende overeenkomst en uit eerdere en/of latere overeenkomsten met de opdrachtnemer volledig heeft voldaan. En ook blijft de opdrachtnemer rechthebbende met betrekking tot alle immateriële goederen die zij in het kader van

enige overeenkomst aan de opdrachtgever dient over te dragen, zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst, dan wel uit eerdere en/of latere overeenkomsten met de opdrachtnemer heeft voldaan.
 
9.2 Indien de opdrachtnemer in het kader van enige overeenkomst de auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten aan de opdrachtgever dient over te dragen, dan blijven deze rechten aan de opdrachtnemer voorbehouden totdat de opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel uit eerdere en/of later opdrachtovereenkomsten, met de opdrachtnemer heeft voldaan.
 
9.3 Indien op enig moment de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van enige verplichting(en) uit enige overeenkomst met de opdrachtnemer, dan is de opdrachtgever gehouden om alle zaken en immateriële goederen, waarop in casu een eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer rust, aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen. De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer op voorhand, en in voorkomende gevallen, om de bedrijfsruimten en –terreinen van de opdrachtgever te mogen betreden om eventuele zaken en/of immateriële goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust, weg te (doen) voeren.
 
10 Rechten van intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten
10.1 Tenzij anders specifiek is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (het octrooirecht, het merkenrecht, het auteursrecht, het portretrecht en het tekening- of modelrecht) toe aan de opdrachtnemer. Indien een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe uitsluitend de opdrachtnemer bevoegd. 
 
10.2 Tenzij er anders schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een nader onderzoek naar het bestaan van het octrooirecht, het merkenrecht, het auteursrecht, het portretrecht en het tekening- of modelrecht van derden. Ditzelfde geldt ook voor een eventueel in te stellen onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 
10.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer zonder voorbehoud en te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te vermelden of te verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 
10.4 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand is gebracht (zoals bijvoorbeeld de ideeën, de documenten, de modellen, de prototypes en de ontwerpen) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze inmiddels aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 
10.5 De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever de opdrachtnemer een pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de opdrachtnemer door haar in de macht van de opdrachtgever worden dan wel zijn gebracht, daaronder niet opeisbare schulden mede begrepen.
 
11 Aansprakelijkheid/Vrijwaring
11.1 De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot een vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die opdrachtovereenkomst bedongen prijs/uurtarief (excl. BTW). Indien de overeenkomst in hoofdzaak een duurovereenkomst is met een afgesproken looptijd van meer dan een jaar, dan wordt in dat geval de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor maximaal een jaar.
Echter, in geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,00. Zegge: tienduizend euro. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door dan wel op vordering van de opdrachtgever wordt ontbonden.

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze ontstane kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 
11.2 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, de schade door bedrijfsstagnatie, de schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, de schade verband houdende met de inschakeling van een door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voorgeschreven derden en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1 en 11.2, uit welken hoofde dan ook, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 
11.3 De in artikel 11.1 en 11.2 genoemde beperkingen komen dan slechts te vervallen indien, en voor zover, de geleden schade het gevolg is van bewuste opzet en/of grove schuld van de opdrachtnemer.
 
11.4 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opdrachtovereenkomst ontstaat in alle voorkomende gevallen slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en de opdrachtnemer ook na die termijn feitelijk toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van al zijn overeengekomen verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de geconstateerde tekortkoming(en) te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat wordt gesteld om adequaat te reageren.
 
11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de opdrachtnemer vervalt na het verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.
 
11.6 Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle mogelijke aanspraken van derden welke in verband staan met (de uitvoering van) enige overeenkomst die partijen met elkaar hebben gesloten.
 
11.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook met betrekking tot alle overige (rechts)personen waarvan de opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
 
12 Opzegging en beëindiging
12.1 De opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de opdrachtgever in een staat van faillissement verkeert, dan wel indien er aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend, dan wel indien blijkt dat de opdrachtgever zijn onderneming heeft gestaakt. De opdrachtnemer zal vanwege deze opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden kunnen worden.
 
12.2 Ten gevolge van de opzegging wordt de vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade, waaronder de gederfde omzet over de resterende looptijd van de overeenkomst.
 
12.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, terwijl dit in casu niet is overeengekomen, of de opdrachtgever verlangt dat de opdrachtnemer haar dienstverlening opschort, vanwege factoren die geen causaal verband houden met de aard van de prestatie van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een zekere vergoeding verschuldigd welke onder meer kan bestaan uit een vergoeding voor de gederfde omzet van de opdrachtnemer over de resterende looptijd van de overeenkomst. De opdrachtnemer behoudt zich daarbij het recht voor om in dit geval vergoeding van de werkelijk door hem geleden schade te vorderen.

13 Overmacht
13.1 Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden iedere omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert en die als gevolg daarvan redelijkerwijs niet aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend.
 
13.2 De opdrachtnemer die verwacht dat er als gevolg van overmacht tekortgeschoten gaat worden in de nakoming van de overeenkomst, meldt dit onverwijld en schriftelijk aan de opdrachtgever.
 
13.3 Indien de opdrachtnemer door eigen overmacht wordt verhinderd om de overeenkomst na te komen, kan er zonder enige verplichting(en) tot een schadevergoeding en onverminderd de verdere toekomende rechten, de overeenkomst door de opdrachtnemer opschort worden, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst door de opdrachtnemer ontbonden worden.
 
13.4 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van bedoelde overmachtsituaties al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, dan wel slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde/uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 
14 Geheimhouding
14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar en/of uit andere bron hebben verkregen. Deze informatie geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting tot wederzijdse geheimhouding geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan.
 
14.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts mogen gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 
14.3 Beide partijen zijn bij de beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van die opdracht verkregen informatie, waaronder in het bijzonder ook schriftelijke stukken, databasebestanden en/of bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de oorspronkelijke eigenaar.
 
15 Boetebepaling
15.1 Bij overtreding van artikel 14 is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,00 (excl. BTW). Zegge: vijfentwintighonderd euro.
 
16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is steeds Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met, de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent de algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de daartoe bevoegde rechter.
 
17 Overige bepalingen
17.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Afdrukken E-mailadres

Social media

FacebookTwitterLinkedIn